Materials Control

Materials Control

Materials Control je programski paket za praćenje procesa nabavke, stanja zaliha i upravljanje zalihama. Korišćenje ove aplikacije utiče na smanjenje troškova poslovanja.

Osnovni moduli su:

- Nabavka (zahtevi za ponudu, porudžbenice, cenovnik nabavnih artikala, prijem na osnovu porudžbenice, unos fakture dobavljača i povezivanje sa unetom prijemnicom). Definisanjem nivoa autorizacije za svaki artikal možete da uvedete kontrolu procesa nabavke. Izveštavanje iz ovog modula podrazumeva nabavku po artikli, po dobavljačima, odstupanja dogovorene količine ili cene artikla od isporučene). Sve preglede je moguće zapamtiti u Excel formatu.

- Upravljanje zalihama (trebovanja, međumagacinski transferi na osnovu trebovanja, stanje zaliha na nivou celog objekta ili za određeni magacin, definisanje minimalnih i optimalnih zaliha, formiranje popisnih lista, a na osnovu unetog stanja na popisu generisanje izveštaja o manjkovima i viškovima). Izveštavanje iz ovog modula podrazumeva karticu artikla, izveštaj o svim trebovanjima i transferima ...

- Proizvodnja (normativi, analiza prodaje sa poređenjem cene koštanja proizvoda i prodajne cene, sa iskazanom maržom). Ovaj modul predstavlja vezu između prodajnog Micros sistema i zaliha. Prodajom artikala u Vašim restoranima, na osnovu normativa i šeme za ažuriranje zaliha, zalihe u magacinima, odnosno šankovima i kuhinji se ažuriraju. Štampom unetih normativa i povezivanjem normativa sa fotografijama, možete da formirate knjigu normativa. Izveštavanje iz ovog modula podrazumeva različite analize prodaje uključujući i marketinške klasifikacije, na osnovu procentualnog učešća prodaje proizvoda u ukupnoj prodaji.

- Rezultati poslovanja prikazuju dnevne, mesečne i godišnje analize prodaje, utroška materijala, kao i stavke troškova.

- Matični podaci (dobavljači, nabavni artikli - sirovine i potrošni materijal, poreske stope, jedinice mere, magacini, mesta troškova...) Postoji mogućnost povezivanja sa finansijskim programom korisnika i time prenosa podataka za knjiženje.

Prednosti Materials Control:

• Upravljanje velikim brojem magacina
• Grupe artikala
• Inforamcije o cenama
• Optimizacija zaliha
• Praćenje zaliha po HACCP standardu
• Popisne liste
• Izveštaj o razlikama na popisu
• Interni međumagacinski prenosi
• Autorizacija
• Štampa normativa
• Analiza prodaje
• Interface ka POS sistemu
• Strani jezik